Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Radijs Oud-Heverlee (feitelijke vereniging) wil  de leden, kandidaat-leden en deelnemers aan de activiteiten informeren hoe wij volgens de Europese Richtlijn  ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het spreekt voor zich dat wij gebonden zijn aan alle wettelijke verplichtingen. Indien u na inzage van deze verklaring nog vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen bij de privacy-verantwoordelijke van De Radijs (Rudi Eyckmans).
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u als lid of geïnteresseerde

  • te kennen voor het ledenbeheer, het jaarlijks lidgeld en deelnemerslijsten.
  • te kunnen informeren over onze activiteiten via brief, e-mail vanwege  één van de bestuursleden.
  • ons tijdschrift ‘De Radijs’, uitnodigingen, nieuwsberichten en andere mededelingen die te maken hebben met onze doelstellingen te kunnen versturen.
  • te antwoorden op het mogelijk opvragen van deze gegevens voor het bekomen van erkenning en subsidies door de verschillende overheden (in het bijzonder de gemeente).

Bovendien zijn wij gebonden aan alle wettelijke en juridische verplichtingen in ons land.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken:

  • Naam en voornaam, aanspreking (geslacht),  adres, telefoonnummer en e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Om onze activiteiten te illustreren in ons tijdschrift, op onze website, of op onze facebookpagina kunnen we foto’s en filmopnames maken. Wanneer voor deze doeleinden bepaalde personen toevallig op een foto of film staan, genomen tijdens een activiteit, gaan we er in principe van uit dat een expliciete toestemming voor het verdere gebruik van die foto of film niet vereist is. We passen dit principe ook toe als je een activiteit leidt als bijvoorbeeld gids of spreker.
Wij kunnen uw persoonsgegevens nooit delen met andere derde partijen,  tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is,  zonder uw uitdrukkelijke toestemming hetzij via mail, hetzij schriftelijk via brief of invulformulieren. U kunt deze toestemming in alle gevallen en op elk ogenblik intrekken door dit ons schriftelijk te laten weten.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij bewaren uw gegevens voor een maximum termijn van 3 jaar, nadat u geen ledenbijdrage meer heeft betaald, om u eventueel nog te kunnen contacteren. Voor beeldmateriaal bij onze activiteiten hebben we geen maximum termijn. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens  van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking door de installatie van recente Anti-Virusprogramma’s, het gebruik van paswoorden en een regelmatige back-up op een externe gegevensdrager.

Het beheer van de gegevens wordt uitgevoerd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van onze vereniging. Zij alleen kunnen er toegang toe krijgen en het gebruik ervan kan alleen mits goedkeuring van het bestuur.

De verantwoordelijke voor het ledenbeheer is de René Winters.
Indien u niet wenst dat wij uw gegevens verder bijhouden, dient u ons dit mee te delen via e-mail winters.rene@telenet.be en langs deze weg kan u altijd uw gegevens opvragen, gegevens verbeteren of laten wissen. Adres: Kerkstraat 32, 3053 Haasrode.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
De Radijs Oud-Heverlee kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 april 2018.

Namens het bestuur